Институт бизнеса и права
Сборник научных трудов
Внимание!
При использовании материалов сборника ссылка на сайт и указание автора обязательно

 
новости
об институте
правила приёма
научная работа
      конференции
      СНО
часто задаваемые вопросы
форум
баннеры, статьи, ссылки
Филиалы:

Нижневартовск
ЧереповецRambler's Top100  
 
 
 


designed by baranenko.com  

Powered by Sun

Т. Заборовски1, А. Стефанчик2.  Экономическая эффективность функционирования коммуны

Tadeusz Zaborowski1, Alicja Stefańczyk2  EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA GMINY

1Prof. dr hab., dr h.c., Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku Białej, Polska

2magister, Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych w Gorzowie Wlkp., Polska

Wprowadzenie

Funkcjonowanie samorządu w Polsce nabiera istotnego sensu, mimo różnorodnego podejścia ze strony rządu, który przyznaje minimalne środki oraz zleca zadania dodatkowe nie dając na nie środków finansowych w ogóle. Mimo to administracja samorządowa działa efektywnie kierując się efektywnością realizowanych zadań. Jedną z takich gmin jest Gmina Barlinek, którą poddano analizie i ocenie za lata 2006-2010. Rezultaty tych wyników przedstawiono niżej.

Badanie efektywności ekonomicznej Gminy

Przedstawione na rys. 1 wartości dochodów na 1 mieszkańca ukazują wzrost tej wartości w Barlinku, województwie zachodniopomorskim i Polsce. Porównanie tych wartości do roku 2006 wskazuje na przyrost dochodów na 1 mieszkańca w Barlinku o 15,3 w województwie zachodniopomorskim o 21,1 i w kraju o 23,9.

Rys. 1. Wartość dochodów na 1 mieszkańca

Źródło: dane GUS

Wrasta również wartość dochodów własnych gminy na 1 mieszkańca (rys. 2) zarówno w Barlinku w województwie zachodniopomorskim i Polsce. W Barlinku ten przyrost jest nieco mniejszy a jego wzrost w stosunku do roku 2006 wynosi 15,02, natomiast w województwie zachodniopomorskim wzrost wynosi 28, a w kraju 27,1. Porównując wartość dochodu własnego gminy na 1 mieszkańca należy podkreślić, że w roku 2010 wartość tego dochodu w porównaniu do kraju zmalała o 33,7 a w województwie zachodniopomorskim wzrosła w stosunku do wartości w kraju o 1,03.

Rys. 2. Dochody własne gminy na 1 mieszkańca

Źródło: dane GUS

Rys. 3. Stosunek dochodów własnych do dochodów na 1 mieszkańca

Źródło: obliczenia własne

Na rys. 3 przedstawiono zależności związane z stosunkiem dochodów własnych do dochodów na 1 mieszkańca, które informują o tym, że w roku  2010 wskaźnik tych dochodów w Barlinku w stosunku do kraju był mniejszy o 15,46 a w województwie zachodniopomorskim był mniejszy tylko o 1,51. Najkorzystniejszym dla Barlinka był rok 2007, bowiem wówczas ten wskaźnik stosunku dochodów był najkorzystniejszy i wynosił około 11.

Rys. 4 ilustruje stosunek dochodów własnych w Barlinku do dochodów na 1 mieszkańca w Polsce. Widać, że wskaźnik ten maleje, co oznacza, że wartość dochodów własnych w Barlinku wzrasta.

Rys. 4. Stosunek dochodów własnych w Barlinku do dochodów na 1 mieszkańca w Polsce

Źródło: obliczenia własne

Przedstawione porównania wartości dotacji celowych (rys. 5) wykazują, że wartość otrzymanych  dotacji celowych w Barlinku w roku 2010 wzrosła w stosunku do roku 2006 o 13,2, natomiast w województwie zachodniopomorskim o 13,6, zaś w kraju o 11,6.

Rys. 5. Wartość dotacji celowych ogółem

Źródło: dane GUS

Wartość dotacji przyznanych na inwestycje przedstawia rys. 6. Przy czym analiza wykazała, że Barlinek w stosunku do roku 2006 otrzymał o 32,6 wartości dotacji więcej, województwo zachodniopomorskie o 44,6, zaś w Polsce wzrost ten wyniósł 37,8. Można stąd wnioskować, że Burmistrz Barlinka przedkładał wnioski inwestycyjne dobrze przygotowane i nie budzące wątpliwości, co wskazuje przedstawiony wskaźnik.

Rys. 6. Wartość dotacji przyznanych na inwestycje

Źródło: dane GUS

Rys. 7. Stosunek dotacji na inwestycje do dotacji ogółem

Źródło: obliczenia własne

Przedstawiony na rys. 7 wykres wskazuje, iż przyrost tego wskaźnika w Barlinku mierzony stosunkiem wartości do roku 2006 wzrósł o 20,4. Ogólnie tendencja wzrostowa w porównaniu do województwa zachodniopomorskiego i kraju była niekorzystna, co należy tłumaczyć uwarunkowaniami zewnętrznymi (politycznymi). Mimo tych niesprzyjających warunków Burmistrz Barlinka skutecznie wywalczył niezbędne środki na inwestycje uzyskując w tym trudnym okresie istotny przyrost wartości tych środków.

Zakończenie

Analiza otrzymanych wyników pozwala przedstawić następujące wnioski: wzrosły dochody na 1 mieszkańca Barlinka o 15,3%, wzrosły dochody własne Barlinka o 15,02%, wzrosły dotacje celowe dla Barlinka o 15,1%, wzrosły dotacje na inwestycje w Barlinku o 47,8%, Burmistrz Barlinka podjął działania zmierzające do uaktywnienia osób w wieku 65+.

Literatura

1. T. Zaborowski, A. Stefańczyk. Zarządzanie rozwojem gminy. Studium przypadku. W: Pro et contra ekologii pogranicza. WSZ „Kadry dla Europy” w Poznaniu, KNOiZ PAN O/Poznań, PMUT STANKIN w Moskwie, IBEN Gorzów Wlkp., 2011, s. 121-149.

2. Р. Крусхэ, Р. Заборовски, Т. Заборовски. Экономико-юридические основания деятельности в сфере частно-государственногопартнёрства. В: Проблемы системно модернизации экономики России: социально-политический, финансово-экономический и экологический аспекты. Сборник научных статей, выпуск 9, ИБП Санкт-Петербург 2010, с. 407-412.

3. T. Zaborowski, A. Stefańczyk. Lawlessness in the politics safety economic. In: Prolegomena bezpieczeństwa publicznego. ZWSHiFM Zielona Góra, 2010, s. 40-48.

Регулирование банковского сектора в странах ЕС в поисках выхода из кризиса Формирование международного финансового центра в России

Cборник научных статей
«Проблемы взаимодействия хозяйствующих субъектов реального сектора экономики России: финансово-экономический социально-политический, правовой и гуманитарный аспекты»,
СПб.: Институт бизнеса и права, 2011
© Институт бизнеса и права с 1994 года