Институт бизнеса и права
Сборник научных трудов
Внимание!
При использовании материалов сборника ссылка на сайт и указание автора обязательно

 
новости
об институте
правила приёма
научная работа
      конференции
      СНО
часто задаваемые вопросы
форум
баннеры, статьи, ссылки
Филиалы:

Нижневартовск
ЧереповецRambler's Top100  
 
 
 


designed by baranenko.com  

Powered by Sun

А.Калета1, Т.Заборовски2. Экономические последствия социальной помощи в Польше

1magister, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsk, Polska;

 2prof., dr hab., dr h. c., Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polska

Alicja Kaleta1, Tadeusz Zaborowski2. EKONOMICZNE PRZESŁANKI POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE

Wprowadzenie

Próby rozwiązania problemu ekonomicznego pomocy społecznej ciągle tkwią korzeniami w stagnacji umysłowej rządzących. Ten klincz prowadzi do tego, że brakuje pomysłów na nowoczesne rozwiązania ekonomiczne, choćby zbliżone do naszych sąsiadów. Dopóki jednak w założeniu do rozwiązania tego problemu, przez władze państwa, będzie panował pogląd „człowiek śmieć”[20] dopóty ta grupa społeczna będzie marginalizowana i wykluczana. A to prowadzi do sytuacji takich jakie miały miejsce 11 listopada 2011 r. w Warszawie. Należy przy tym pamiętać, że siła rodzi kontr siłę i bardzo utrudnia rozwiązanie problemu. Bo nic tak człowieka nie mobilizuje do działań jak biologiczne wyniszczanie.

Przesłanki pomocy społecznej

Faktem jest, że za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłacane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, które opłaca organ realizujący świadczenia rodzinne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego), czyli odpowiednio 20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę, ale nie dłużej niż przez 20 lat. Składki nie są opłacane za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz za osoby pobierające dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Oczywiście osoby, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych są wykluczane i marginalizowane, zaś pomoc dla nich stanowi współczesną groteskę, bo trudno pomocą nazwać zasiłek w wysokości 30 zł. Wyniszczenie biologiczne tej grupy osób dla władzy nie stanowi problemu.

Ocena wpływu systemu świadczeń rodzinnych na rozmiar ubóstwa wśród rodzin z dziećmi wymaga przyjrzenia się rozmiarom i strukturze wypłat. Wydatki na świadczenia rodzinne oraz liczbę osób korzystających z tych świadczeń w latach 2004 – 2008 przedstawiają tabele nr 1 i 2.

Tabela 1.

Liczba osób korzystających ze świadczeń rodzinnych w latach 2004 - 2008

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Przeciętna liczba osób pobierających świadczenie w tys. w latach

2004

2005

2006

2007

2008

Zasiłek rodzinny

5546,9

5192,8

4595,4

4266,4

3768,3

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

966,9a)

714,9b)

179,4

173,3

161,6

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych

10,6a)

9,8c)

5,7

2,4

0,365

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego d)

154,6

140,0

130,7

126,2

125,1

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka
w rodzinie wielodzietnejf)

-

767,4e)

775,3

706,8

629,7

Dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania

-

569,3

476,4

453,7

408,6

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

-

-

3196,4

3017,9

2413,3

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

-

-

218

218,5

202,9

Zasiłek pielęgnacyjny

607,7

642,9

676,1

727,8

771,3

Świadczenie pielęgnacyjne

68,2

71,2

71,2

70,4

69,9

Objaśnienia: a) dane dotyczą okresu 1 V – 31 XII; b) od 1 IX zasady przyznawania tego dodatku uległy zmianie, co znacznie ograniczyło krąg osób do niego uprawnionych; c) dodatek przyznawany do 1 IX – od tej daty wypłacany jedynie na zasadzie praw nabytych do wyczerpania max 36 miesięcznego okresu pobierania świadczenia; d) do 31 IV 2004 r. zasiłek wychowawczy; e) łącznie z wypłatą jednorazowego dodatku rodzinnego, przyznawanego na mocy ustawy z 8 IX 2000 r. (Dz.U. Nr 76, poz. 867); f) wypłacany jest od 1 IX 2005r.

Źródło: Realizacja świadczeń rodzinnych za lata 2004 - 2008

Problem pomocy społecznej i jego rozumnego rozwiązania wymaga nie tylko chęci ze strony władzy, ale także zrozumienia, że to ludzie potrzebują tej pomocy, zaś władza ma dbać o cały naród a nie tylko jego niektóre grupy. W tym sensie władzy bliższe są, z różnych względów, podmioty gospodarcze niźli ludzie bez których te podmioty nie będą mogły funkcjonować.

Tabela 2.

Wydatki na świadczenia rodzinne w latach 2004 - 2008

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Wypłaty świadczeń w tys. zł w latach

2004

2005

2006

2007

2008

Zasiłek rodzinny

2009164,7a)

2852 578

2806 682

3111 620

2746 200

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

1363792,5a)

125604,9b)

417159

362931

338338

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych

32629,2a)

44833c)

27 022

11 397

1 594

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego d)

492237,6

677 474

614 518

589 352

573 352

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnejf)

-

460519,2e)

552 489

678 472

604530

Dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania

-

-

268 393

288 591

260 006

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

-

-

319 083

301 784

241 328

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

-

-

182 646

201 126

186 824

Zasiłek pielęgnacyjny

718578,2

1112 346

1209 470

1336 217

1416 098

Świadczenie pielęgnacyjne

224587,5

353545,2

357 379

349 443

336 486

Objaśnienia: a) dane dotyczą okresu 1 V – 31 XII; b) od 1 IX zasady przyznawania tego dodatku uległy zmianie, co znacznie ograniczyło krąg osób do niego uprawnionych; c) dodatek przyznawany do 1 IX – od tej daty wypłacany jedynie na zasadzie praw nabytych do wyczerpania max 36 miesięcznego okresu pobierania świadczenia; d) do 31 IV 2004 r. zasiłek wychowawczy; e) łącznie z wypłatą jednorazowego dodatku rodzinnego, przyznawanego na mocy ustawy z 8 IX 2000 r. (Dz.U. Nr 76, poz. 867); f) wypłacany jest od 1 IX 2005r/

Źródło: Realizacja świadczeń rodzinnych za lata 2004 – 2008

Dzielenie narodu, zamiast jego integracji, mija się z wezwaniem do solidarności wobec takiej postawy rządzących i zmusza wyalienowane i wykluczone grupy do upominania się także o swoje biologiczne potrzeby. A to prowadzi do takich sytuacji jakie miały miejsce w dniu 11 listopada 20-11 r. w Warszawie. Pohukiwanie na naród i strojenie groźnych min nie sprzyja rozwiązaniu tego problemu, zaś pomruki i pohukiwania doprowadzą do radykalnych zmian i niekoniecznie demokratycznych, chociaż ta władza zapewnia, że o takie rozwiązania chodzi.

Podsumowanie

Pomoc społeczna jako podstawowa instytucja państwa powołana do rozwiązywania problemu ubóstwa w Polsce została formalnie zaopatrzona w wybrane instrumenty potrzebne do realizacji tego zadania. Wyraźne jest tu przede wszystkim nastawienie pomocy społecznej na działania aktywizujące, mające doprowadzić do życiowego usamodzielnienia. Niestety niezadowalające wyniki w tym względzie wynikają przede wszystkim z braku środków finansowych przeznaczonych na ten cel, nadmiernego rozproszenia zadań, które towarzyszy tym niedoborom oraz niewystarczającego zaangażowania pomocy społecznej w działania z zakresu pracy socjalnej. Niestety system świadczeń rodzinnych, jako instrument służący rozwiązaniu problemu biedy wśród rodzin z dziećmi, należy ocenić negatywnie. Wynika to z niedostatecznej wartości świadczenia podstawowego oraz takiej konstrukcji dodatków do tego świadczenia, która wymusza ograniczenie aktywności zawodowej rodziców bądź prowadzi do wąskiego adresowania. Poprawa skuteczności polityki społecznej w zakresie ograniczania problemu ubóstwa wymaga, zatem nie tylko zwiększenia środków finansowych, ale przede wszystkim korekty błędnie skonstruowanego systemu świadczeń rodzinnych oraz lepszego wykorzystania istniejących instrumentów aktywizacji w ramach działań pomocy społecznej [8].

Literatura

1. G. Baczewski, Oblicza biedy w Zjednoczonej Europie; Lublin 2008

2. Wyrok NSA w Gdańsku z dnia 28 lutego 1996 r (SA/Gd 1472/9, LEX NR 44079)

3. H. Brzuszczak, O przyjmowaniu pomocy społecznej przez biednych (Wstyd, upokorzenie, przyzwyczajenie…), „Kultura i Edukacja” 2003, nr 1;

4. D. Zalewski, Rola instytucji pomocy społecznej w przeciwdziałaniu procesowi marginalizacji społecznej, Polityka Społeczna” 1999, nr 11-12

5. S. Golinowska, Ubóstwo w Polsce. Badania, miary i programy jego zwalczania, „Praca Socjalna” 2002, nr 4;

6. T. Sadowski, Ekonomia społeczna w Polsce – nowe perspektywy w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, „Rynek Pracy” 2005;

7. Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania. Metody. Wyniki, red. S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska, IPiSS, Warszawa 2005;

8. A. Prokurat, Ustawa o pomocy społecznej z komentarzem, Praca Socjalna 2004, nr 4,  s. 170.

Проблема безработицы в современной России Политическая культура граждан России как результат деятельности СМИ

Cборник научных статей
«Проблемы взаимодействия хозяйствующих субъектов реального сектора экономики России: финансово-экономический социально-политический, правовой и гуманитарный аспекты»,
СПб.: Институт бизнеса и права, 2011
© Институт бизнеса и права с 1994 года